Nouvelles. Nieuws.

Voulez-vous rester informé des derniers développements?
Voulez-vous manquer quelque chose?
Revenez ensuite régulièrement sur cette page et vous serez pleinement informé.
Le fil d'actualité est mis à jour régulièrement.

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen?
Wil je niets missen?
Kom dan regelmatig op deze pagina terug en je bent helemaal op de hoogte.
De nieuwsfeed wordt regelmatig aangevuld.

**~*~*~**Le message le plus récent est en haut. Het meest recente bericht staat bovenaan. **~*~*~**
**~*~*~**

Fin mars il y a la boutique en ligne toute nouvelle. Eind maart is er de vernieuwde webshop. BOUTIQUE EN LIGNE * WEBSHOP


**~*~*~**

Les Laines de Debby est dealer de la marque LOUËT. Clin d'oeil sur la page Louet.


**~*~*~**
Parce qu'il n'y a plus de marchés, j'expose plusieurs de mes produits dans un catalogue. Jetez un œil parmi toutes ces belles photos, vous voyez, je continue de faire de belles choses pour vous.
Omdat er geen markten meer zijn etaleer ik veel van mijn produkten in een catalogus. Kijk eens rond tussen al die mooie fotos, zo ziet u, ik blijf bezig om voor u mooie dingen te maken. CATALOGUE - CATALOGUS

**~*~*~**

Mise à jour Covid19. Les cours peuvent reprendre en petits groupes à partir du lundi 8 juin. Je respecte toutes les instructions sanitaires décrites sur le site Web du gouvernement ci-dessous. C'est pour ne pas donner une autre chance à cette pandémie, et nous pouvons nous réunir à nouveau dans notre fantastique passe-temps en laine. Consultez la page Atelier et inscrivez-vous aux ateliers que vous souhaitez suivre.
Covid19 update. In kleine groepjes mogen de cursussen hervat worden vanaf maandag 8 juni. Ik volg alle sanitaire aanwijzingen zoals beschreven op onderstaande overheids website. Dit is om deze pandemie niet weer een kans te geven, en wij weer veel kunnen samenkomen in onze fantastische wol-hobby. Check de Workshop-pagina en schrijf je in voor de workshop(s) die je wilt volgen.
https://www.info-coronavirus.be/


**~*~*~**

En raison de l'avancée du virus Covid19, toutes les activités ont été suspendues immédiatement jusqu'à nouvel ordre. Je respecte toutes les instructions sanitaires décrites sur le site Web du gouvernement ci-dessous. Il s'agit bien sûr de contenir et de contrôler cette épidémie de virus le plus rapidement possible, et de la faire disparaître afin que nous puissions nous retrouver après dans notre fantastique passe-temps de laine. La boutique en ligne restera ouverte afin que vous puissiez continuer à faire le plein en ces temps de restrictions.
Wegens het Covid19 virus dat oprukt zijn met onmiddelijke ingang alle activiteiten opgeschort tot nader orde. Ik volg alle sanitaire aanwijzingen zoals beschreven op onderstaande overheids website. Dit is natuurlijk om deze virusuitbraak zo snel mogelijk in te dammen en onder controle te krijgen, en te laten verdwijnen zodat we samen nadien weer veel kunnen samenkomen in onze fantastische wol-hobby. De webshop zal openblijven zodat jullie je toch kunnen blijven bevoorraden in deze tijden van beperkingen.
https://www.info-coronavirus.be/

Après-midi tricot, crochet, filage, feutrage. De midi à 17 heures. Un après-midi agréable au milieu de la nature pour travailler avec d'autres personnes avec vues similaires sur votre hobby de laine. - Venez avec votre rouet, venez filer. - Venez avec votre tricot, crochet, venez tricoter ou crocheter. - Venez avec votre feutrage aux aiguilles, venez feutrer. - Venez papoter, le gateau, le café et le thé seront offert à volonté. - Vos enfants sont les bienvenus, si ils travaillent de la laine. - Il y a nos 2 chats dans, et autour le chalet. Si votre chien les accepte, il est également le bienvenu. - Si vous avez besoin quelque chose de ma boutique, par hasard c'est dans le même chalet ;) Vous pouvez en profiter. - Une participation de 2.50€ par personne est demandée. Enfants jusqu'au 16 ans gratuit si ils travaillent de la laine. - Inscription n'est pas obligatoire, mais il sera gentil de me faire signe si vous venez. Adresse de l’atelier : Le Rosier 19, 4987 La Gleize .

Dates déjà prévu: Data al bekend: 13 février, februari * 28 février, februari * 8 mars, maart * 28 mars, maart.

Gezellige brei, haak, spin en viltmiddag. Een gezellige middag midden in de natuur om samen met andere gelijkgestemden met je hobby van wol bezig te zijn. - Kom met je spinnewiel, kom spinnen. - Kom met je breiwerk, haakwerk, kom breien of haken. - Kom met je naaldviltwerk, kom vilten. - Kom kletsen, de taart, koffie en thee worden naar believen aangeboden. - Je kinderen zijn welkom, als zij ook met wol bezig zijn. - Er zijn onze 2 katten in en rond het chalet. Als jouw hond ze accepteert, is hij ook van harte welkom. - Als je iets uit mijn winkel nodig hebt, staat het toevallig in hetzelfde chalet ;) Je kunt ervan profiteren. Een deelname van 2,50 € per persoon wordt gevraagd. Kinderen tot 16 jaar gratis als ze ook met wol werken. - Inschrijving is niet verplicht, maar het is leuk om me te laten weten als je komt. Adres van het atelier : Le Rosier 19, 4987 La Gleize.
**~*~*~**Cette année, j'ai rencontré beaucoup de nouvelles personnes avec grand plaisir. Beaucoup de belles rencontres sur les marchés où j'ai été avec ma laine. Ce fut une année fantastique avec vous! Maintenant, je vais me reposer un peu avec ma famille et faire de nouveaux plans pour l'année prochaine. Je vais vous chuchoter quelques-unes de mes idées. * Je vais compléter ma boutique en ligne qui est presque achetée vide avec les derniers fils filés à la main et bien plus encore. * Une fantastique promotion de la Saint-Valentin pour mes abonnés Facebook et mes abonnés du site Web et mes abonnés du Bulletin de Laines. * Depuis que je suis devenu revendeur Louët ce mois-ci, il y aura une merveilleuse offre spécialement pour vous en janvier. * Il y aura une extension de l'offre de cours et un cours gratuit sera tiré au sort. * Vous voyez bien, 2020 va également être une année fantastique pleine de laine et de joie. Voulez-vous également partager cela avec vos amis? Plus il y a d'âmes, plus il y a de joie!

Dit jaar heb ik met heel veel plezier heel veel nieuwe mensen leren kennen. Vele mooie ontmoetingen op de markten waar ik met mijn wol gestaan heb. Het is met jullie een fantastisch jaar geweest ! Nu ga ik met mijn familie een beetje uitrusten, en nieuwe plannen maken voor volgend jaar. Ik zal jullie alvast een paar van mijn idéen in het oor fluisteren. *Mijn webshop die bijna leeggekocht is ga ik flink aanvullen met de nieuwste handgesponnen garens en veel meer. *Een fantastische valentijns-actie voor mijn facebookvolgers en mijn website volgers en mijn nieuwsbriefleden. *Daar ik deze maand Louët dealer ben geworden komt er in januari een prachtig aanbod speciaal voor jullie. *Er komt een uitbreiding van het cursus aanbod, en er zal een gratis cursus verloot worden. *Je ziet het goed, 2020 gaat samen ook een fantastisch jaar vol wol en vreugde worden. Wil je dit ook delen met je vrienden en vriendinnen? Hoe meer zielen hoe meer vreugde!
**~*~*~**

Depuis aujourd'hui, vous pouvez également me contacter pour tous les produits Louët. En tant que tout nouveau revendeur Louët, je vends tous leurs produits robustes et élégants. Pensez aux rouets, aux métiers à tisser, aux moulins à carder, aux planches à carder, aux peignes à laine, et bien plus encore. Jetez un coup d'oeil dans la boutique en ligne sous Outils de loisirs. Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin? Appelez-moi ou envoyez-moi un courriel et nous y arriverons certainement.
Sinds heden kunt u ook bij mij terecht voor alle Louët produkten. Als kersverse dealer Louët verkoop ik al hun robuste en elegante produkten. Denk aan spinnewielen, weefgetouwen, kaardmolens, kaardplankjes, wolkammen, en nog veel meer. Kijk snel in de webshop onder Hobby Gereedschappen. Kun je niet vinden wat je nodig hebt? Bel of mail me en we komen daar zeker uit.

**~*~*~**

Dimanche le 22 Décembre: Journée conviviale de filage dans mon chalet de laies. Les bienvenu.es de 11 à 17 heures pour passer une bonne journée. Dans une belle ambiance avec du vin chaud fait maison vous pouvez filer, papoter, choisir ou chercher des cadeaux pour les fêtes...
Zondag 22 december: Gezellige spindag in mijn wolchalet. Allemaal welkom van 11 tot 17 uur om een leuke dag te hebben. In een heerlijke ambiance, met echte huis-gluhwijn kun je komen spinnen, kletsen, kiezen of ophalen van kadootjes voor de feestdagen.....
**~*~*~**


**~*~*~**

Petit aperçu des ateliers déjà planifiés. Klein overzicht van de al geplande workshops.
12 août initiation crochet au fourche * 12 augusutus initiation guimpehaken
13 août teinter avec colorants alimentaires * 13 augustus verven met levensmiddelenkleurstof
17 août feutrer un toison comme une peau entier * 17 augustus vachtvilten van een hele vacht
18 août feutrer un toison comme une peau entier * 18 augustus vachtvilten van een hele vacht
24 août feutrer une foulard en nuno technique * 24 augustus vilten van een lichte sjaal in nuno techniek
26 août feutrer un chapeau * 26 augustus een hoed vilten
27+28+29 août connaissance de travailler de toison brut, le tri, lavage, séchage, cardage, filage * 27+28+29 augustus kennismaking met het werken met een vuile vacht, het uitzoeken, wassen, drogen, kaarden, spinnen
14 septembre PORTES OUVERTES et journée de filage, inscriptions pour le club de laine * 14 september OPEN DEUR DAG en spindag, inschrijvingen voor de wolclub
17 septembre premier jour de club de laine 2019-2020 * 17 september eerste dag van de wolclub 2019-2020
21+22 septembre le 24 Heures de Filage * 21+22 september de 24 uur van het spinnen
3 novembre Championnat de Belgique de filage et marché artisanal de laine * 3 november belgische spinkampioenschap en ambachtelijke wolmarkt

**~*~*~**

Aujourd'hui, j'ai mis à jour la barre de navigation. Cela fonctionne maintenant plus facilement. Et j'ai commencé ce fil de nouvelles.
Vandaag heb ik de navigatiebalk vernieuwd. Het werkt nu gemakkelijker. En heb ik deze nieuwsfeed gestart.
**~*~*~**